Truy cập

Hôm nay:
931
Hôm qua:
3217
Tuần này:
4148
Tháng này:
29763
Tất cả:
337948

Ý kiến thăm dò

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

Ngày 01/01/2019 00:00:00

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ CÔNG LIÊM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TB-UBND

Công Liêm, ngày 01 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của UBND xã Công Liêm trong năm 2019

Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân. UBND xã Công liêm phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ tiếp dân thường xuyên tại trụ sở UBND xã trong năm 2019 như sau:

1.Lịch tiếp công dân định kỳ:

TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày tháng tiếp

1

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

02/01/2019

2

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

04/01/2019

3

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

08/01/2019

4

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

11/01/2019

5

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/01/2019

6

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

18/01 /2019

7

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

21/01/2019

8

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

25/01 /2019

9

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

29/01/2019

10

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

01/02 /2019

11

Trần Sỹ Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

12/02 /2019

12

Hoàng Khâm

Chủ tịch UBND

15/02/2019

13

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/02/2019

14

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

22/02/2019

15

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

26/02/2019

16

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

01/3/2019

17

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

05/3/2019

18

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

08/3/2019

19

Trần Sỹ Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

12/3/2019

20

Hoàng Khâm

Chủ tịch UBND

15/3 /2019

21

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/3 /2019

22

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

22/3/2019

23

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

26/3 /2019

24

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

29/3 /2019

25

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

02/4/2019

26

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

05/4 /2019

27

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

08/4 /2019

28

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

12/4 /2019

29

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/4 /2019

30

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

19/4 /2019

31

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

22/4 /2019

32

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

26/4/2019

33

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

29/4 /2019

34

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

03/5/2019

35

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

06/5 /2019

36

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

10/5 /2019

37

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/5 /2019

38

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

17/5 /2019

39

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/5 /2019

40

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

24/5/2019

41

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

27/5 /2019

42

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

30/5 /2019

43

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

03/6 /2019

44

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

07/6/2019

45

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

10/6/2019

46

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

14/6/2019

47

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

17/6 /2019

48

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

20/6 /2019

49

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

24/6 /2019

50

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

28/6 /2019

51

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

01/7 /2019

52

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

05/7 /2019

53

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

08/7 /2019

54

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

12/7 /2019

55

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/7 /2019

56

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

19/7 /2019

57

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

22/7 /2019

58

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

26/7 /2019

59

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

29/7 /2019

60

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

02/8 /2019

61

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

05/8 /2019

62

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

09/8 /2019

63

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

12/8 /2019

64

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

15/8 /2019

65

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/8 /2019

66

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

23/8/2019

67

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

26/8 /2019

68

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

30/8 /2019

69

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

03/9 /2019

70

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

06/9 /2019

71

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

10/9 /2019

72

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

13/9 /2019

73

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

16/9 /2019

74

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

20/9 /2019

75

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

24/9 /2019

76

Hoàng Khâm

Chủ tịch UBND

27/9 /2019

77

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

01/10 /2019

78

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

04/10/2019

79

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

07/10 /2019

80

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

11/10 /2019

81

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/10 /2019

82

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

18/10 /2019

83

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

21/10 /2019

84

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

25/10 /2019

85

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

29/10 /2019

86

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

01/11 /2019

87

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

04/11 /2019

88

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

08/11/2019

89

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

11/11 /2019

90

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

15/11 /2019)

91

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/11 /2019

92

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

22/11 /2019

93

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

25/11 /2019

94

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

29/11 /2019

95

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

02/12 /2019

96

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

06/12 /2019

97

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

09/12 /2019

98

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

13/12 /2019)

99

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

16/12 /2019

100

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

20/12 /2019

101

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

23/12 /2019

102

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

27/12 /2019

103

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

31/12 /2019

2.Tiếp công dân đột xuất:

Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thực hiện việc tiếp công dân đột xuấttrong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 18 của Luật tiếp công dân.

3.. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

Ngoài các ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND. Chủ tịch UBND xã Công Liêm phân công ông Lê VănTrang Công chức Văn phòng – Thống kê; ông Trần Sỹ Nghĩa Công chức Tư pháp – Hộ tịch, tiếp công dân tại phòng Tiếp dân vào các ngày còn lại trong tuần, theo giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).

Nơi nhận:

- UBND huyện (để B/c);

- Đảng ủy-HĐND-MTTQ, các ĐT;

- Chủ tịch, PCT UBND;

- Các thôn;

- Đài truyền thanh xã (để T/b);

- Lưu VP (1);

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Sỹ Tuấn

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019

Đăng lúc: 01/01/2019 00:00:00 (GMT+7)

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ CÔNG LIÊM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/TB-UBND

Công Liêm, ngày 01 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của UBND xã Công Liêm trong năm 2019

Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật tiếp công dân. UBND xã Công liêm phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ tiếp dân thường xuyên tại trụ sở UBND xã trong năm 2019 như sau:

1.Lịch tiếp công dân định kỳ:

TT

Người tiếp công dân

Chức vụ

Ngày tháng tiếp

1

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

02/01/2019

2

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

04/01/2019

3

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

08/01/2019

4

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

11/01/2019

5

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/01/2019

6

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

18/01 /2019

7

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

21/01/2019

8

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

25/01 /2019

9

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

29/01/2019

10

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

01/02 /2019

11

Trần Sỹ Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

12/02 /2019

12

Hoàng Khâm

Chủ tịch UBND

15/02/2019

13

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/02/2019

14

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

22/02/2019

15

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

26/02/2019

16

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

01/3/2019

17

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

05/3/2019

18

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

08/3/2019

19

Trần Sỹ Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

12/3/2019

20

Hoàng Khâm

Chủ tịch UBND

15/3 /2019

21

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/3 /2019

22

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

22/3/2019

23

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

26/3 /2019

24

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

29/3 /2019

25

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

02/4/2019

26

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

05/4 /2019

27

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

08/4 /2019

28

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

12/4 /2019

29

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/4 /2019

30

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

19/4 /2019

31

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

22/4 /2019

32

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

26/4/2019

33

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

29/4 /2019

34

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

03/5/2019

35

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

06/5 /2019

36

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

10/5 /2019

37

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/5 /2019

38

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

17/5 /2019

39

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/5 /2019

40

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

24/5/2019

41

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

27/5 /2019

42

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

30/5 /2019

43

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

03/6 /2019

44

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

07/6/2019

45

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

10/6/2019

46

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

14/6/2019

47

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

17/6 /2019

48

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

20/6 /2019

49

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

24/6 /2019

50

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

28/6 /2019

51

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

01/7 /2019

52

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

05/7 /2019

53

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

08/7 /2019

54

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

12/7 /2019

55

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/7 /2019

56

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

19/7 /2019

57

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

22/7 /2019

58

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

26/7 /2019

59

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

29/7 /2019

60

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

02/8 /2019

61

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

05/8 /2019

62

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

09/8 /2019

63

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

12/8 /2019

64

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

15/8 /2019

65

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/8 /2019

66

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

23/8/2019

67

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

26/8 /2019

68

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

30/8 /2019

69

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

03/9 /2019

70

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

06/9 /2019

71

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

10/9 /2019

72

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

13/9 /2019

73

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

16/9 /2019

74

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

20/9 /2019

75

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

24/9 /2019

76

Hoàng Khâm

Chủ tịch UBND

27/9 /2019

77

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

01/10 /2019

78

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

04/10/2019

79

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

07/10 /2019

80

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

11/10 /2019

81

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

15/10 /2019

82

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

18/10 /2019

83

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

21/10 /2019

84

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

25/10 /2019

85

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

29/10 /2019

86

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

01/11 /2019

87

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

04/11 /2019

88

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

08/11/2019

89

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

11/11 /2019

90

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

15/11 /2019)

91

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

20/11 /2019

92

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

22/11 /2019

93

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

25/11 /2019

94

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

29/11 /2019

95

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

02/12 /2019

96

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

06/12 /2019

97

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

09/12 /2019

98

Hoàng Khâm

Phó Chủ tịch UBND

13/12 /2019)

99

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

16/12 /2019

100

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

20/12 /2019

101

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

23/12 /2019

102

Hoàng Khâm

PhóChủ tịch UBND

27/12 /2019

103

Trần Sỹ Tuấn

Chủ tịch UBND

31/12 /2019

2.Tiếp công dân đột xuất:

Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND thực hiện việc tiếp công dân đột xuấttrong các trường hợp quy định tại khoản 3 điều 18 của Luật tiếp công dân.

3.. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

Ngoài các ngày tiếp dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND. Chủ tịch UBND xã Công Liêm phân công ông Lê VănTrang Công chức Văn phòng – Thống kê; ông Trần Sỹ Nghĩa Công chức Tư pháp – Hộ tịch, tiếp công dân tại phòng Tiếp dân vào các ngày còn lại trong tuần, theo giờ hành chính (trừ ngày nghĩ lễ, tết theo quy định).

Nơi nhận:

- UBND huyện (để B/c);

- Đảng ủy-HĐND-MTTQ, các ĐT;

- Chủ tịch, PCT UBND;

- Các thôn;

- Đài truyền thanh xã (để T/b);

- Lưu VP (1);

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Sỹ Tuấn

Người tốt, việc tốt