Truy cập

Hôm nay:
928
Hôm qua:
3217
Tuần này:
4145
Tháng này:
29760
Tất cả:
337945

Ý kiến thăm dò

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ

Ngày 04/04/2023 08:07:56

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ CÔNG LIÊM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch UBND xã

2

Hoàng Văn Khâm

PCT.UBND xã

3

Lê Khang Tuấn

Phó Chủ tịch UBND xã

4

Phạm Hữu Công

Trưởng công an xã

5

Nguyễn Ngọc Duy

Chỉ huy trưởng QS

6

Mạch Văn Quyền

CC.VP-TK

7

Lường Tú Tâm

Công chức ĐC-XD

8

Mạch Văn Sung

CC.VH-XH

9

Phạm Thị Hòa

CC.LĐTBXH

10

Lê Đăng Nghĩa

CC. TC-KT

11

Vũ Duy Tình

CC.TP-HTỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ CÔNG LIÊM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch UBND xã

2

Hoàng Văn Khâm

PCT.UBND xã

3

Lê Khang Tuấn

Phó Chủ tịch UBND xã

4

Phạm Hữu Công

Trưởng công an xã

5

Nguyễn Ngọc Duy

Chỉ huy trưởng QS

6

Mạch Văn Quyền

CC.VP-TK

7

Lường Tú Tâm

Công chức ĐC-XD

8

Mạch Văn Sung

CC.VH-XH

9

Phạm Thị Hòa

CC.LĐTBXH

10

Lê Đăng Nghĩa

CC. TC-KT

11

Vũ Duy Tình

CC.TP-HT

Người tốt, việc tốt