Truy cập

Hôm nay:
906
Hôm qua:
3217
Tuần này:
4123
Tháng này:
29738
Tất cả:
337923

Ý kiến thăm dò

Chỉ dạo điều hành nhiệm vụ cụ thể năm 2014

Ngày 13/01/2014 15:14:09

CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

NĂM 2013 CỦA UBND XÃ CÔNG LIÊM

( Kèm theo quyết định số: 00/QĐ-UBND ngày tháng năm 2013 của UBND xã Công Liêm)


CHỈ ĐẠO CHUNG: Đồng chí Lê Viết Hoan

1. Lĩnh vực kinh tế:

a. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Cán bộ phụ trách

phối hợp thực hiện

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo phát triển Trồng trọt- Chăn nuôi

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban chỉ đạo kinh tế

-Đ/c Hoàng Văn Khâm

-Đ/c Chu Thị Phương

-HTXDV Nông nghiệp

Hội Nông dân; Hội Phụ Nữ, Hội CCB các Trưởng thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo chăm sóc bảo vệ và trồng mới rừng

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Chu Thị Phương

Công An xã –ban chỉ huy quân sự

Các đoàn thể, các thôn Sơn Thành-Phú Đa-Tân Kỳ

Các thôn Sơn Thành-Phú Đa-Tân Kỳ

Tháng

1-12

Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm ( 2 đợt)

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

HTX DV Nông Nghiệp Đ/c: Chu Thị Phương

Đ/c Nguyễn Văn Dũng

Ban chỉ đạo

Toàn xã

Tháng

4 và 9

Tổng kết công tác sản xuất nông, nghiệp năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Ban chỉ đạo kinh tế - Hợp tác xx DVNN

12 thôn

Toàn xã

Tháng

12

Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão

Đ/c: Nguyễn Ngọc Quang, Ban chỉ huy Quân sự,

Hồ Huy Chính- Công an xã

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

4-12

Thực hiện công tác phòng chống cháy rừng

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Ban chỉ đạo PCCR

Ban chỉ huy quân sự xã; Công an xã

các thôn Sơn Thành-Phú Đa-Tân Kỳ

các thôn Sơn Thành-Phú Đa-Tân Kỳ

Tháng

1-12

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, phát sinh

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban chủ nhiệm HTX

Đ/c Hoàng Văn Khâm

Đ/c Chu Thị Phương

Trưởng thôn

Các thôn có dịch bệnh phát sinh

Tháng

1-12

b. Dịch vụ và ngành nghề:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo Lao động xuất khẩu

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Thị Tâm

Các đoàn thể các thôn trong xã

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo hoạt động nghề, nhân cấy nghề TTCN cho nông dân

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Thị Tâm

Đ/c Chu Thị Phương

BCH Hội Phụ Nữ xã, các thôn trong xã

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo phát triển thương mại- dịch vụ

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c HỒ Huy Hoàn

Đ/C Lê Thị HườngHuwowngfHường

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

c. Tài chính - Ngân sách:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo xây dựng bộ thuế và thu thuế , Phí, lệ phí các loại

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Đ/c: Nguyễn Thị Hòa

Đ/c: Lê Thị Hường

Chi cục thuế Trưởng thôn,

Toàn xã

Tháng 1-12

Chỉ đạo công tác Quản lý quỹ thôn

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

TTHĐND-MTTQ

Toàn xã

Tháng 3 -9

Thu ngân sách trên địa bàn và các quỹ chuyên dùng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

Trưởng thôn

Chi cục thuế

Toàn xã

Tháng 1-12

Quyết toán ngân sách năm 2013

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

Phòng TC-KH

Ngân sách năm 2013

Tháng 2-6

Kiểm soát hồ sơ xây dựng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

Nhà thầu xây dựng

Thường trực HĐND-MTTQ

Tháng

1-12

Quyết toán các công trình đầu tư XDCB đã hoàn thành

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

Nhà thầu xây dựng

Các công trình, dự án đầu tư

Tháng

1-12

Xây dựng dự toán phân bổ chi ngân sách năm 2015

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c : Lê Thị Hường

Phòng TC-KH

Các tổ chức Đảng – Đoàn thể CBCC liên quan

Tháng

11-12

d. Quy hoạch, kế hoạch, quản lý nhà nước về đất đai và môi trường:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất theo quy hoạch xã nông thôn mới

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm, Đ/c: Chu Thị Phương

Hồ Huy Hoàn

ĐC: Mạch Xuân Hồng; các ngành, 12 thôn

Toàn xã

Tháng

1 - 6

Lập hồ sơ đề nghị quy hoạch đất ở dân cư năm 2015

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Phòng TNMT

Trưởng thôn

Toàn xã

Tháng

1 - 6

Kiểm tra, đôn đốc theo dõi sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Trưởng thôn

Toàn xã

Tháng

1 - 12

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015,

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Các thôn

Toàn xã

Tháng

7 - 12

Tổ chức hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Chu Thị Phương

Đ/c Mạch văn Sung

Trạm y tế

Toàn xã

Tháng 6

Thống kê đất đai năm 2014

Đ/c: L:ê Viết Hoan

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Các thôn, các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn xã

Toàn xã

Tháng1-2

Chi đạo lập hồ sơ đấu thầu quyên sử dụng đất ở dân cư; lập hồ sơ giao đất ở dân cư năm 2014

Đ/c: L:ê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng văn Khâm

Đ/c Hồ Huy Hoàn

Đơn vị, Bộ phận có thẩm quyền, các trưởng thôn, hộ gia đình có liên quan

Toàn xã

Tháng4-6

Lập kế hoạch phát triển KTXH năm 2014

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/C Trần Sỹ Tuấn các công chức có liên quan

Công chức có liên quan

Toàn xã

Tháng

9-10

e. Đầu tư - Xây dựng:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo quản lý xây dựng các công trình hạ tầng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Ban quản lý xây dựng; Ban giám sát cộng đồng, TT HĐND- MTTQ xã

Các công trình xây dựng

Tháng

1-12

Chỉ đạo triển khai phong trào xây dựng bê tông hóa đường làng ngõ xóm

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM

12 thôn

Tháng

1-12

Chỉ đạo Quản lý quỹ vốn xây dựng nhà ở xã hội

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban Chỉ đạo; Đ/c Trần Thị Tâm; Đ/c Lê Thị Hường

MTTQ, đoàn thể, các thôn

12 Thôn

Tháng

1-12

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:

a. Giáo dục- Đào tạo:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban giám hiệu 4 trường,

đ/c: Mạch Văn Sung

Hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh

4 trường

Tháng

1-5

Chỉ đạo tổng kết năm học 2013-2014

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban giám hiệu 4 trường, Đ/c: Mạch Văn Sung

Hội khuyến học

4 trường

Tháng 5

Kiểm tra giám sát việc huy động quỹ tự nguyện tại các trường năm học 2013-2014

Đ/c: Mạch Văn Thự, Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Ban giám hiệu 4 trường, đ/c: cán bộ, công chưc liên quan

MTTQ-HĐND

4 trường

Tháng 5

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và khai giảng năm học 2014-2015

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban giám hiệu 4 trường, đ/c: Mạch Văn Sung

Hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh

4 trường

Tháng

8-9

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban điều hành trung tâm học tập cộng đồng

Các đoàn thể xã

Trung tâm học tập cộng đồng

Tháng

1-12

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban điều hành trung tâm học tập cộng đồng

Các đoàn thể xã

Trung tâm học tập cộng đồng

Tháng

1-12

b. Công tác Y tế - Dân số - Gia đình và trẻ em:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo thực hiện các chương trình y tế quốc gia.

Đ/c: Mạch Văn Thự

Trạm y tế, Đ/c Lê Tiến Dũng ; Bùi Thị Xe; Mạch Văn Sung

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh

Đ/c: Mạch Văn Thự

Trạm y tế,

Đ/c: Lê Tiến Dũng

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người; Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế

Đ/c: Mạch Văn Thự

Trạm y tế, Đ/c Lê Tiến Dũng

Các đoàn thể, các thôn, cán bộ y tế thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo thực hiện công tác dân số kế hoạch hoá gia đình

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Lê Tiến Dũng

Bùi Thị Xe

Hội liên hiệp Phụ nữ

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo hoạt động tại trạm y tế

Đ/c: Mạch văn Thự

Đ/c: Lê Tiến Dũng

Đ/c Mạch Văn Sung

Toàn xã

Tháng

1-12

c. Văn hoá, thông tin, thể thao:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đ/c: Lê Viết Hoan Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn; Đ/c Mạch văn Sung

Các đơn vị, đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Nâng cao chất lượng làng văn hóa

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Mạch văn Sung

Các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh

Đ/c: Mạch Văn Thự

Mạch văn Sung;

Đài TT Huyện

Toàn xã

Tháng

1-12

Kiểm tra hoạt động dịch vụ Văn hóa (Karaoke, Intenet …)

Đ/c: Mạch Văn Thự

Các Đ/c:

Mạch Văn Sung

Công an xã, Các đoàn thể- trưởng thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo thực hiện hương ước, quy ước Làng Văn hóa, cơ quan văn hóa

Đ/c: Mạch Văn Thự

ĐC: Mạch Văn Sung

MTTQ, 12 thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo xây dựng kế làng văn hóa 2014

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, ĐC: Mạch Văn Sung

MTTQ, Các thôn có liên quan

Toàn xã

Tháng

1-12

d. Lao động, việc làm và an sinh xã hội:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Đào tạo, nhân cấy nghề tiểu thủ, công nghiệp, giải quyết việc làm , Chỉ đạo công tác phát triển nghề

Đ/c: lê Viết Hoan

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Thị Tâm

Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Thị Tâm Đ/c: Lê Thị Hường

Mặt trận, Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo xét duyệt, công nhận mức độ tàn tật cho người tàn tật

Đ/c: Lê Viết Hoan

Hội đồng xét duyệt mức độ tàn tật, Đ/c:

Trần Thị Tâm- Mạch Ngọc Vũ

Mặt trận, Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

6-12

Chỉ đạo công tác giảm nghèo

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban chỉ đạo giảm nghèo, Đ/c:

Trần Thị Tâm- Mạch Ngọc Vũ

MTTQ- Hội Phụ Nữ; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014

Đ/c: Mạch văn Thự

Ban chỉ đạo giảm nghèo, Đ/c:

Trần Thị Tâm- Mạch Ngọc Vũ

MTTQ- Hội Phụ Nữ; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia BHYT

Đ/c: Mạch văn Thự

Đ/c:

Trần Thị Tâm

MTTQ- Hội Phụ Nữ; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

3. Quốc phòng - An ninh:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng A cơ động thường trực, thôn đội trưởng

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Ban chỉ huy quân sự xã;

Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Xây dựng kế hoạch phòng thủ, chiến đấu trị an

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Ban chỉ huy quân sự xã; Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng 4-5

Giáo dục chính trị, Huấn luyện quân sự năm 2014

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Ban chỉ huy quân sự xã; Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

Thôn đội Trưởng

Toàn xã

Tháng 3 - 4

Chỉ đạo công tác tuyển Quân năm 2014

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

Thôn Đội Trưởng

Toàn xã

Tháng 12/2013- 01/2014;

Đăng ký độ tuổi 17, Phúc tra độ tuổi 18-25

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Ban chỉ huy quân sự xã.

Đ/c NGuyễn Ngọc Quang

Thôn đội trưởng

Toàn xã

Tháng 4

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công an viên, tổ ANTT,

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Công an xã

Đ/c Hồ Huy Chính

Lực lượng Công an xã

Toàn xã

Tháng

1-12

Thực hiện các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Công an xã

Đ/c Hồ Huy Chính

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn

Đ/c: Hồ Huy Chính

Công an xã

Công an viên

Toàn xã

Tháng

1-12

Gọi hỏi răn đe các đối tượng quản lý tại địa bàn

Đ/c:

Hồ Huy Chính

Công an xã

Công an huyện

Tháng

01-02

Đảm bảo an toàn giao thông,

Đ/c: Lê Viết Hoan

Công an xã

Ban An toàn giao thông; Đ/c Hồ Huy Chính

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

4. Xây dựng chính quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo xây dựng lịch và Thực hiện công tác tiếp dân

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Văn phòng UBND

TT HĐND-MTTQ

UBND xã

Tháng

1-12

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Đ/c:

Lê Viết Hoan

ĐC: Nguyễn Trung Quyền

MTTQ- Các ngành; văn hóa thông tin

UBND xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các mâu thuẩn trong nhân dân

Đ/c:

Lê Viết Hoan

ĐC: Mạch Văn Thự

- Văn phòng

- Tư pháp

Các đoàn thể,

Toàn xã

Tháng

1-12

Đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Quy chế dân chủ cơ sở

Đ/c:

Lê Viết Hoan

ĐC: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Sỹ Tuấn

Các ban ngành, đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo công tác cải cách hành chính

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c Trần Sỹ Tuấn

- Tổ tiếp nhận và trả kết quả

BỘ phận một cửa, cán bộ, công chức

Công sở xã

Tháng

1-12

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Đ/c:

Mạch văn Thự

Các đồng chí:

Hồ Huy Chính ; Nguyễn Trung Quyền

Các ban ngành, đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo củng cố và đẩy mạnh hoạt động tổ hòa giải,

Đ/c:

Mạch Văn Thự

Đ/c: Nguyễn Trung Quyền

Ban công tác MTTQ, MTTQ, các đoàn thể

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo công tác Thi đua - Khen thưởng

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c: Mạch văn Thự - Trần Sỹ Tuấn

Hội đồng thi đua khen thưởng xã

Toàn xã

Tháng

01-12

Xây dựng chương trình công tác năm 2015

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c: Mạch văn Thự - Trần Sỹ Tuấn

Cán bộ, công chức có liên quan

UBND xã Công Liêm

Tháng

11-12

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c: Mạch văn Thự - Trần Sỹ Tuấn

Cán bộ, công chức có liên quan

UBND xã Công Liêm

Tháng

11-12

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014, ký kết giao ước thi đua năm 2015

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Hội đồng thi đua khen thưởng

UBMT và các đoàn thể

Đội ngũ cán bộ xã, thôn

Tháng 12

Chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch, đề án… chung của UBND xã

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c: Trần Sỹ Tuấn

Cán bộ, Công chức có liên quan

UBND xã

Chỉ dạo điều hành nhiệm vụ cụ thể năm 2014

Đăng lúc: 13/01/2014 15:14:09 (GMT+7)

CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

NĂM 2013 CỦA UBND XÃ CÔNG LIÊM

( Kèm theo quyết định số: 00/QĐ-UBND ngày tháng năm 2013 của UBND xã Công Liêm)


CHỈ ĐẠO CHUNG: Đồng chí Lê Viết Hoan

1. Lĩnh vực kinh tế:

a. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và chăn nuôi:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Cán bộ phụ trách

phối hợp thực hiện

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo phát triển Trồng trọt- Chăn nuôi

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban chỉ đạo kinh tế

-Đ/c Hoàng Văn Khâm

-Đ/c Chu Thị Phương

-HTXDV Nông nghiệp

Hội Nông dân; Hội Phụ Nữ, Hội CCB các Trưởng thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo chăm sóc bảo vệ và trồng mới rừng

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Chu Thị Phương

Công An xã –ban chỉ huy quân sự

Các đoàn thể, các thôn Sơn Thành-Phú Đa-Tân Kỳ

Các thôn Sơn Thành-Phú Đa-Tân Kỳ

Tháng

1-12

Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm ( 2 đợt)

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

HTX DV Nông Nghiệp Đ/c: Chu Thị Phương

Đ/c Nguyễn Văn Dũng

Ban chỉ đạo

Toàn xã

Tháng

4 và 9

Tổng kết công tác sản xuất nông, nghiệp năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Ban chỉ đạo kinh tế - Hợp tác xx DVNN

12 thôn

Toàn xã

Tháng

12

Thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão

Đ/c: Nguyễn Ngọc Quang, Ban chỉ huy Quân sự,

Hồ Huy Chính- Công an xã

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

4-12

Thực hiện công tác phòng chống cháy rừng

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Ban chỉ đạo PCCR

Ban chỉ huy quân sự xã; Công an xã

các thôn Sơn Thành-Phú Đa-Tân Kỳ

các thôn Sơn Thành-Phú Đa-Tân Kỳ

Tháng

1-12

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi, phát sinh

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban chủ nhiệm HTX

Đ/c Hoàng Văn Khâm

Đ/c Chu Thị Phương

Trưởng thôn

Các thôn có dịch bệnh phát sinh

Tháng

1-12

b. Dịch vụ và ngành nghề:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo Lao động xuất khẩu

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Thị Tâm

Các đoàn thể các thôn trong xã

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo hoạt động nghề, nhân cấy nghề TTCN cho nông dân

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Thị Tâm

Đ/c Chu Thị Phương

BCH Hội Phụ Nữ xã, các thôn trong xã

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo phát triển thương mại- dịch vụ

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c HỒ Huy Hoàn

Đ/C Lê Thị HườngHuwowngfHường

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

c. Tài chính - Ngân sách:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo xây dựng bộ thuế và thu thuế , Phí, lệ phí các loại

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Đ/c: Nguyễn Thị Hòa

Đ/c: Lê Thị Hường

Chi cục thuế Trưởng thôn,

Toàn xã

Tháng 1-12

Chỉ đạo công tác Quản lý quỹ thôn

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

TTHĐND-MTTQ

Toàn xã

Tháng 3 -9

Thu ngân sách trên địa bàn và các quỹ chuyên dùng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

Trưởng thôn

Chi cục thuế

Toàn xã

Tháng 1-12

Quyết toán ngân sách năm 2013

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

Phòng TC-KH

Ngân sách năm 2013

Tháng 2-6

Kiểm soát hồ sơ xây dựng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

Nhà thầu xây dựng

Thường trực HĐND-MTTQ

Tháng

1-12

Quyết toán các công trình đầu tư XDCB đã hoàn thành

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Lê Thị Hường

Nhà thầu xây dựng

Các công trình, dự án đầu tư

Tháng

1-12

Xây dựng dự toán phân bổ chi ngân sách năm 2015

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c : Lê Thị Hường

Phòng TC-KH

Các tổ chức Đảng – Đoàn thể CBCC liên quan

Tháng

11-12

d. Quy hoạch, kế hoạch, quản lý nhà nước về đất đai và môi trường:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất theo quy hoạch xã nông thôn mới

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm, Đ/c: Chu Thị Phương

Hồ Huy Hoàn

ĐC: Mạch Xuân Hồng; các ngành, 12 thôn

Toàn xã

Tháng

1 - 6

Lập hồ sơ đề nghị quy hoạch đất ở dân cư năm 2015

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Phòng TNMT

Trưởng thôn

Toàn xã

Tháng

1 - 6

Kiểm tra, đôn đốc theo dõi sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Trưởng thôn

Toàn xã

Tháng

1 - 12

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2015,

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Các thôn

Toàn xã

Tháng

7 - 12

Tổ chức hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Chu Thị Phương

Đ/c Mạch văn Sung

Trạm y tế

Toàn xã

Tháng 6

Thống kê đất đai năm 2014

Đ/c: L:ê Viết Hoan

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Các thôn, các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn xã

Toàn xã

Tháng1-2

Chi đạo lập hồ sơ đấu thầu quyên sử dụng đất ở dân cư; lập hồ sơ giao đất ở dân cư năm 2014

Đ/c: L:ê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng văn Khâm

Đ/c Hồ Huy Hoàn

Đơn vị, Bộ phận có thẩm quyền, các trưởng thôn, hộ gia đình có liên quan

Toàn xã

Tháng4-6

Lập kế hoạch phát triển KTXH năm 2014

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/C Trần Sỹ Tuấn các công chức có liên quan

Công chức có liên quan

Toàn xã

Tháng

9-10

e. Đầu tư - Xây dựng:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo quản lý xây dựng các công trình hạ tầng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Ban quản lý xây dựng; Ban giám sát cộng đồng, TT HĐND- MTTQ xã

Các công trình xây dựng

Tháng

1-12

Chỉ đạo triển khai phong trào xây dựng bê tông hóa đường làng ngõ xóm

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Đ/c: Hồ Huy Hoàn

Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM

12 thôn

Tháng

1-12

Chỉ đạo Quản lý quỹ vốn xây dựng nhà ở xã hội

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban Chỉ đạo; Đ/c Trần Thị Tâm; Đ/c Lê Thị Hường

MTTQ, đoàn thể, các thôn

12 Thôn

Tháng

1-12

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:

a. Giáo dục- Đào tạo:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-2014

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban giám hiệu 4 trường,

đ/c: Mạch Văn Sung

Hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh

4 trường

Tháng

1-5

Chỉ đạo tổng kết năm học 2013-2014

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban giám hiệu 4 trường, Đ/c: Mạch Văn Sung

Hội khuyến học

4 trường

Tháng 5

Kiểm tra giám sát việc huy động quỹ tự nguyện tại các trường năm học 2013-2014

Đ/c: Mạch Văn Thự, Đ/c: Hoàng Văn Khâm

Ban giám hiệu 4 trường, đ/c: cán bộ, công chưc liên quan

MTTQ-HĐND

4 trường

Tháng 5

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và khai giảng năm học 2014-2015

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban giám hiệu 4 trường, đ/c: Mạch Văn Sung

Hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh

4 trường

Tháng

8-9

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban điều hành trung tâm học tập cộng đồng

Các đoàn thể xã

Trung tâm học tập cộng đồng

Tháng

1-12

Chỉ đạo hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban điều hành trung tâm học tập cộng đồng

Các đoàn thể xã

Trung tâm học tập cộng đồng

Tháng

1-12

b. Công tác Y tế - Dân số - Gia đình và trẻ em:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo thực hiện các chương trình y tế quốc gia.

Đ/c: Mạch Văn Thự

Trạm y tế, Đ/c Lê Tiến Dũng ; Bùi Thị Xe; Mạch Văn Sung

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh

Đ/c: Mạch Văn Thự

Trạm y tế,

Đ/c: Lê Tiến Dũng

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên người; Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế

Đ/c: Mạch Văn Thự

Trạm y tế, Đ/c Lê Tiến Dũng

Các đoàn thể, các thôn, cán bộ y tế thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo thực hiện công tác dân số kế hoạch hoá gia đình

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Lê Tiến Dũng

Bùi Thị Xe

Hội liên hiệp Phụ nữ

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo hoạt động tại trạm y tế

Đ/c: Mạch văn Thự

Đ/c: Lê Tiến Dũng

Đ/c Mạch Văn Sung

Toàn xã

Tháng

1-12

c. Văn hoá, thông tin, thể thao:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Triển khai các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

Đ/c: Lê Viết Hoan Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn; Đ/c Mạch văn Sung

Các đơn vị, đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Nâng cao chất lượng làng văn hóa

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Mạch văn Sung

Các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh

Đ/c: Mạch Văn Thự

Mạch văn Sung;

Đài TT Huyện

Toàn xã

Tháng

1-12

Kiểm tra hoạt động dịch vụ Văn hóa (Karaoke, Intenet …)

Đ/c: Mạch Văn Thự

Các Đ/c:

Mạch Văn Sung

Công an xã, Các đoàn thể- trưởng thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo thực hiện hương ước, quy ước Làng Văn hóa, cơ quan văn hóa

Đ/c: Mạch Văn Thự

ĐC: Mạch Văn Sung

MTTQ, 12 thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo xây dựng kế làng văn hóa 2014

Đ/c: Mạch Văn Thự

Ban chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, ĐC: Mạch Văn Sung

MTTQ, Các thôn có liên quan

Toàn xã

Tháng

1-12

d. Lao động, việc làm và an sinh xã hội:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Đào tạo, nhân cấy nghề tiểu thủ, công nghiệp, giải quyết việc làm , Chỉ đạo công tác phát triển nghề

Đ/c: lê Viết Hoan

Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Thị Tâm

Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Đ/c: Lê Viết Hoan

Đ/c: Đ/c: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Thị Tâm Đ/c: Lê Thị Hường

Mặt trận, Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo xét duyệt, công nhận mức độ tàn tật cho người tàn tật

Đ/c: Lê Viết Hoan

Hội đồng xét duyệt mức độ tàn tật, Đ/c:

Trần Thị Tâm- Mạch Ngọc Vũ

Mặt trận, Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

6-12

Chỉ đạo công tác giảm nghèo

Đ/c: Lê Viết Hoan

Ban chỉ đạo giảm nghèo, Đ/c:

Trần Thị Tâm- Mạch Ngọc Vũ

MTTQ- Hội Phụ Nữ; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014

Đ/c: Mạch văn Thự

Ban chỉ đạo giảm nghèo, Đ/c:

Trần Thị Tâm- Mạch Ngọc Vũ

MTTQ- Hội Phụ Nữ; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo phong trào toàn dân tham gia BHYT

Đ/c: Mạch văn Thự

Đ/c:

Trần Thị Tâm

MTTQ- Hội Phụ Nữ; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân; các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

3. Quốc phòng - An ninh:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng A cơ động thường trực, thôn đội trưởng

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Ban chỉ huy quân sự xã;

Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Xây dựng kế hoạch phòng thủ, chiến đấu trị an

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Ban chỉ huy quân sự xã; Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng 4-5

Giáo dục chính trị, Huấn luyện quân sự năm 2014

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Ban chỉ huy quân sự xã; Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

Thôn đội Trưởng

Toàn xã

Tháng 3 - 4

Chỉ đạo công tác tuyển Quân năm 2014

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; Đ/c Nguyễn Ngọc Quang

Thôn Đội Trưởng

Toàn xã

Tháng 12/2013- 01/2014;

Đăng ký độ tuổi 17, Phúc tra độ tuổi 18-25

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Ban chỉ huy quân sự xã.

Đ/c NGuyễn Ngọc Quang

Thôn đội trưởng

Toàn xã

Tháng 4

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công an viên, tổ ANTT,

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Công an xã

Đ/c Hồ Huy Chính

Lực lượng Công an xã

Toàn xã

Tháng

1-12

Thực hiện các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh trật tự

Đ/c: Lê Viết Hoạn

Công an xã

Đ/c Hồ Huy Chính

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn

Đ/c: Hồ Huy Chính

Công an xã

Công an viên

Toàn xã

Tháng

1-12

Gọi hỏi răn đe các đối tượng quản lý tại địa bàn

Đ/c:

Hồ Huy Chính

Công an xã

Công an huyện

Tháng

01-02

Đảm bảo an toàn giao thông,

Đ/c: Lê Viết Hoan

Công an xã

Ban An toàn giao thông; Đ/c Hồ Huy Chính

Các đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

4. Xây dựng chính quyền, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính:

Nội dung

Chỉ đạo thực hiện

Đơn vị, Bộ phận chủ trì

Cán bộ phụ trách

Đơn vị, Bộ phận

phối hợp

Địa bàn triển khai

Thời gian

Chỉ đạo xây dựng lịch và Thực hiện công tác tiếp dân

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Văn phòng UBND

TT HĐND-MTTQ

UBND xã

Tháng

1-12

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Đ/c:

Lê Viết Hoan

ĐC: Nguyễn Trung Quyền

MTTQ- Các ngành; văn hóa thông tin

UBND xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các mâu thuẩn trong nhân dân

Đ/c:

Lê Viết Hoan

ĐC: Mạch Văn Thự

- Văn phòng

- Tư pháp

Các đoàn thể,

Toàn xã

Tháng

1-12

Đẩy mạnh thực hiện pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Quy chế dân chủ cơ sở

Đ/c:

Lê Viết Hoan

ĐC: Mạch Văn Thự

Đ/c: Trần Sỹ Tuấn

Các ban ngành, đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo công tác cải cách hành chính

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c Trần Sỹ Tuấn

- Tổ tiếp nhận và trả kết quả

BỘ phận một cửa, cán bộ, công chức

Công sở xã

Tháng

1-12

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

Đ/c:

Mạch văn Thự

Các đồng chí:

Hồ Huy Chính ; Nguyễn Trung Quyền

Các ban ngành, đoàn thể, các thôn

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo củng cố và đẩy mạnh hoạt động tổ hòa giải,

Đ/c:

Mạch Văn Thự

Đ/c: Nguyễn Trung Quyền

Ban công tác MTTQ, MTTQ, các đoàn thể

Toàn xã

Tháng

1-12

Chỉ đạo công tác Thi đua - Khen thưởng

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c: Mạch văn Thự - Trần Sỹ Tuấn

Hội đồng thi đua khen thưởng xã

Toàn xã

Tháng

01-12

Xây dựng chương trình công tác năm 2015

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c: Mạch văn Thự - Trần Sỹ Tuấn

Cán bộ, công chức có liên quan

UBND xã Công Liêm

Tháng

11-12

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch CCHC và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c: Mạch văn Thự - Trần Sỹ Tuấn

Cán bộ, công chức có liên quan

UBND xã Công Liêm

Tháng

11-12

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014, ký kết giao ước thi đua năm 2015

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Hội đồng thi đua khen thưởng

UBMT và các đoàn thể

Đội ngũ cán bộ xã, thôn

Tháng 12

Chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch, đề án… chung của UBND xã

Đ/c:

Lê Viết Hoan

Đ/c: Trần Sỹ Tuấn

Cán bộ, Công chức có liên quan

UBND xã

Từ khóa bài viết:

Người tốt, việc tốt