Truy cập

Hôm nay:
1442
Hôm qua:
115
Tuần này:
2199
Tháng này:
7979
Tất cả:
307068

Ý kiến thăm dò

Triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Ngày 21/02/2014 15:08:42

Ngày 20/02/2014 tại Nhà văn hóa xã Công Liêm đã diễn ra hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống.

Hội Nghị quán triệt học tập Nghị quyết lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, các Nghị quyết của Tỉnh ủy Thanh Hóa; huyện ủy Nông Cống, tham gia hội nghị có 297/352 tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ, đạt 84.3%.
Tại hội nghị, Đảng viên trong Đảng bộ đã nghe đồng chí Lê Công Bình trình bày tóm tắt các nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI như: Nghị quyết số 29-NQ/TW về " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinhh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế"; Nghị quyết về đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết TW VIII, khóa IX về " Chiến lược bảo vệ Tổ quôc trong tình hình hiện nay và một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng"; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020"; Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 25/12/2013 của Huyện ủy Nông Cống về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội" và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn huyện Nông Cống, ban hành kèm theo quyết định số: 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND huyện Nông Cống. Trong đó đồng chí đã tập trung nhấn mạnh vào hai vấn đề quan trọng phù hợp với địa bàn đó là: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu Công n ghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã Công Liêm giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, qua đó đề ra một số mục tiêu chủ yếu để Đảng bộ quan tâm chỉ đạo như: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vào các trường học để áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến theo yêu cầu phát triển; xây dựng cơ sở vật chất để đến năm 2015 có thêm hai trường xây dựng Trường chuẩn mức độ 1, 01 trường đường công nhận lại trường chuẩn mức độ 1; đến năm 2020 có 3/4 trường đạt chuẩn mức độ 2; số lao đọng trong độ tuổi được đào tạo chiếm 85%.
Về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của huyện ủy Nông Cống, Hội nghị đã quán triệt triển khai thực hiện ngay trong quý I năm 2014, giao cho các thôn bám sát Nghị quyết, triển khai thực hiện đến toàn dân trên địa bàn xã, giao cho MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội vận động đoàn viên, hội viên thực hiện, đồng thời đưa việc thực hiện nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 25/12/2013 của Huyện ủy Nông Cống vào nội dung làm tiêu chí việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm cho tổ chức, cá nhân. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đề ra và kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày.

Triển khai học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Đăng lúc: 21/02/2014 15:08:42 (GMT+7)

Ngày 20/02/2014 tại Nhà văn hóa xã Công Liêm đã diễn ra hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI và các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống.

Hội Nghị quán triệt học tập Nghị quyết lần thứ VIII Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI, các Nghị quyết của Tỉnh ủy Thanh Hóa; huyện ủy Nông Cống, tham gia hội nghị có 297/352 tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ, đạt 84.3%.
Tại hội nghị, Đảng viên trong Đảng bộ đã nghe đồng chí Lê Công Bình trình bày tóm tắt các nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI như: Nghị quyết số 29-NQ/TW về " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinhh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế"; Nghị quyết về đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết TW VIII, khóa IX về " Chiến lược bảo vệ Tổ quôc trong tình hình hiện nay và một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng"; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020"; Nghị quyết 07-NQ/HU ngày 25/12/2013 của Huyện ủy Nông Cống về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quy định việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội" và một số lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn huyện Nông Cống, ban hành kèm theo quyết định số: 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND huyện Nông Cống. Trong đó đồng chí đã tập trung nhấn mạnh vào hai vấn đề quan trọng phù hợp với địa bàn đó là: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu Công n ghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã Công Liêm giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, qua đó đề ra một số mục tiêu chủ yếu để Đảng bộ quan tâm chỉ đạo như: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học vào các trường học để áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến theo yêu cầu phát triển; xây dựng cơ sở vật chất để đến năm 2015 có thêm hai trường xây dựng Trường chuẩn mức độ 1, 01 trường đường công nhận lại trường chuẩn mức độ 1; đến năm 2020 có 3/4 trường đạt chuẩn mức độ 2; số lao đọng trong độ tuổi được đào tạo chiếm 85%.
Về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU của huyện ủy Nông Cống, Hội nghị đã quán triệt triển khai thực hiện ngay trong quý I năm 2014, giao cho các thôn bám sát Nghị quyết, triển khai thực hiện đến toàn dân trên địa bàn xã, giao cho MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội vận động đoàn viên, hội viên thực hiện, đồng thời đưa việc thực hiện nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 25/12/2013 của Huyện ủy Nông Cống vào nội dung làm tiêu chí việc bình xét thi đua khen thưởng hàng năm cho tổ chức, cá nhân. Hội nghị đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung đề ra và kết thúc lúc 11giờ 30 phút cùng ngày.

Người tốt, việc tốt