Truy cập

Hôm nay:
901
Hôm qua:
3217
Tuần này:
4118
Tháng này:
29733
Tất cả:
337918

Ý kiến thăm dò

Kết quả phát triển kinh tế năm 2019

Ngày 25/11/2019 09:17:05

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, có nhiều yếu tố khó khăn tác động đến việc thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh như: tình hình dịch bệnh trên đàn chăn nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi; giá các loại nông sản giảm mạnh. Tuy nhiên do chủ động ứng phó với những bất lợi, dưới sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ của Đảng ủy, UBND xã đã chủ động điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, có hiệu quả, đồng thời nâng cao tính phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa UBND xã với các tổ chức đoàn thể, bên cạnh đó có sự tạo điều kiện, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện và ban ngành các cấp, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, sự đồng thuận của nhân dân, từ đó đã đạt được kết quả như sau:

Trồng trọt:Tổng diện tích đất gieo trồng cả năm: 1.368 ha, đạt 91,2 % so với kế hoạch và bằng 87,4 % so với cùng kỳ. Trong đó:

Cây Lúa: 640 ha, năng xuất bình quân 55 tạ/ha, sản lượng 3.520 tấn.

Cây Ngô: 45 ha năng xuất bình quân 44 tạ/ha, sản lượng 198 tấn.

Cây Lạc: 27 ha, năng xuất bình quân 24 tạ/ha, sản lượng 64,8 tấn.

Cây Dong, riềng: 20 ha, năng suất bình quân 40 tấn/ha, sản lượng 800 tấn.

Còn lại là diện tích cây rau màu khác, hệ số sử dụng đất 2,63 lần.

Tổng sản lượng lương thực quy thóc 3.718 tấn bằng 78,8 % cùng kỳ, đạt 77,5 % kế hoạch năm.

Chăn nuôi:Tổng đàn trâu, bò: 775 con bằng 83,8 % so với cùng kỳ và đạt 88,5 % kế hoạch.

Tổng đàn lợn thịt: 542 con bằng 43,8% so cùng kỳ và đạt 52,2% kế hoạch.

Đàn gia cầm: 58.213 con bằng 115,2% so cùng kỳ và đạt 109,6% kế hoạch.

Kết quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cụ thể như sau: Giá trị sản xuất thực tế đạt: 140,55 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị sản ngành trồng trọt: 99,5 tỷ đồng, ngành chăn nuôi là: 41 tỷ đồng.

Hoạt động ngành nghề

Hoạt động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiếp tụccó bước phát triển, hiện nay trên địa bàn toàn xã có 7 doanh nghiệp hoạt động, 568 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, dịch vụ với tổng số 1.258 lao động; các loại hình dịch vụ, buôn bán tiếp tục có bước phát triển, hiện nay xã có5 xưởng may gia công ở thôn Hậu Áng, Hậu Sơn, Đoài Đạo, Lộc Tuy đã giải quyết được gần 200 lao động tại địa phương. Nghề làm mi mắt giả, nghề đan lát phát triển mạnh với hơn 125 lao động cho thu nhập từ 3 triệu đến 3,5 triệu một tháng. Thu nhập từ ngành nghề đạt 65,03 tỷ đồng bằng 123% so với cùng kỳ và đạt 114,6 % so với kế hoạch.

Thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu khác: Lĩnh vực thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu kháctiếp tục có bước phát triển mạnh với tổng thu trong năm đạt 180,62 tỷ đồng, bằng 112,9% so cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch. Hiện nay, lực lượng lao động đi làm ăn ở khu vực ngoài tỉnhcó khoảng 2.958 người, đã chủ động đầu tư phương tiện máy móc thay thế sức lao động đem lại thu nhập cao, số lượng máy múc khoảng 160 chiếc, xe lôi bồn 10 cái. Đây chính là nguồn thu chủ yếu của xã.lao động xuất khẩu có 88 người.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, có nhiều yếu tố khó khăn tác động đến việc thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh như: tình hình dịch bệnh trên đàn chăn nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi; giá các loại nông sản giảm mạnh. Tuy nhiên do chủ động ứng phó với những bất lợi, dưới sự chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ của Đảng ủy, UBND xã đã chủ động điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ, có hiệu quả, đồng thời nâng cao tính phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa UBND xã với các tổ chức đoàn thể, bên cạnh đó có sự tạo điều kiện, chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện và ban ngành các cấp, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, sự đồng thuận của nhân dân, từ đó đã đạt được kết quả như sau:

Trồng trọt:Tổng diện tích đất gieo trồng cả năm: 1.368 ha, đạt 91,2 % so với kế hoạch và bằng 87,4 % so với cùng kỳ. Trong đó:

Cây Lúa: 640 ha, năng xuất bình quân 55 tạ/ha, sản lượng 3.520 tấn.

Cây Ngô: 45 ha năng xuất bình quân 44 tạ/ha, sản lượng 198 tấn.

Cây Lạc: 27 ha, năng xuất bình quân 24 tạ/ha, sản lượng 64,8 tấn.

Cây Dong, riềng: 20 ha, năng suất bình quân 40 tấn/ha, sản lượng 800 tấn.

Còn lại là diện tích cây rau màu khác, hệ số sử dụng đất 2,63 lần.

Tổng sản lượng lương thực quy thóc 3.718 tấn bằng 78,8 % cùng kỳ, đạt 77,5 % kế hoạch năm.

Chăn nuôi:Tổng đàn trâu, bò: 775 con bằng 83,8 % so với cùng kỳ và đạt 88,5 % kế hoạch.

Tổng đàn lợn thịt: 542 con bằng 43,8% so cùng kỳ và đạt 52,2% kế hoạch.

Đàn gia cầm: 58.213 con bằng 115,2% so cùng kỳ và đạt 109,6% kế hoạch.

Kết quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cụ thể như sau: Giá trị sản xuất thực tế đạt: 140,55 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị sản ngành trồng trọt: 99,5 tỷ đồng, ngành chăn nuôi là: 41 tỷ đồng.

Hoạt động ngành nghề

Hoạt động ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tiếp tụccó bước phát triển, hiện nay trên địa bàn toàn xã có 7 doanh nghiệp hoạt động, 568 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể, dịch vụ với tổng số 1.258 lao động; các loại hình dịch vụ, buôn bán tiếp tục có bước phát triển, hiện nay xã có5 xưởng may gia công ở thôn Hậu Áng, Hậu Sơn, Đoài Đạo, Lộc Tuy đã giải quyết được gần 200 lao động tại địa phương. Nghề làm mi mắt giả, nghề đan lát phát triển mạnh với hơn 125 lao động cho thu nhập từ 3 triệu đến 3,5 triệu một tháng. Thu nhập từ ngành nghề đạt 65,03 tỷ đồng bằng 123% so với cùng kỳ và đạt 114,6 % so với kế hoạch.

Thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu khác: Lĩnh vực thu từ tiền lương, tiền công và các khoản thu kháctiếp tục có bước phát triển mạnh với tổng thu trong năm đạt 180,62 tỷ đồng, bằng 112,9% so cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch. Hiện nay, lực lượng lao động đi làm ăn ở khu vực ngoài tỉnhcó khoảng 2.958 người, đã chủ động đầu tư phương tiện máy móc thay thế sức lao động đem lại thu nhập cao, số lượng máy múc khoảng 160 chiếc, xe lôi bồn 10 cái. Đây chính là nguồn thu chủ yếu của xã.lao động xuất khẩu có 88 người.

Người tốt, việc tốt